MC Rare Books

Op afspraak.

Wezelweide 15
2727 DK Zoetermeer
T: +31-615095191
E: maxrarebooks@gmail.com


Specialismen: Oude en Zeldzame Boeken; Rechten; Boekbanden; Geneeskunde; Oude en Zeldzame Boeken; Juridische literatuur;

Contactgegevens
MC Rare Books
Massimo Caputi
Wezelweide 15
2727 DK Zoetermeer
T: +31-615095191
M:
F:
E: mailto:maxrarebooks@gmail.com
W: