ILAB – Gedragscode

Deze gedragscode omschrijft de gewoonten die algemeen en wereldwijd worden aanvaard door de antiquarische boekhandel, zowel wat betreft de zakelijke omgang met collega-antiquaren, als met instellingen of privépersonen.
Onder antiquarische boekhandel wordt hier ook verstaan de handel in handschriften, prenten, kaarten en tekeningen, en alle overige beschreven of gedrukte materiaal.
De Gedragscode
Leden van de nationale verenigingen die zijn aangesloten bij de International League of Antiquarian Booksellers / ILAB (hierna kortweg genoemd: “leden”), zijn gehouden om al hun zakelijk handelen te verrichten volgens deze gedragscode en de daarin omschreven principes.
Beschrijving en informatie
De leden zijn verantwoordelijk voor een getrouwe beschrijving van alle zaken die te koop worden aangeboden. Alle gebreken, alle belangrijke restauraties, verfraaiingen, en weglatingen, moeten duidelijk worden beschreven, en aan de klant meegedeeld. (Op zich kan bv. een vermelding van 52 platen in een boek correct zijn, maar wanneer verzwegen wordt dat er eigenlijk 54 platen in horen te zitten, is men schuldig aan het achterhouden van informatie.)
Wanneer materiaal onjuist beschreven is, heeft de koper recht op volledige terugbetaling van het aankoopbedrag, inclusief retourporto, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Wanneer men een voorwerp wenst te retourneren moet di zo snel mogelijk worden meegedeeld, innen een afgesproken termijn en overeenkomstig de wetgeving ter plaatse. Als hierover geen afspraak is gemaakt, moet de wens om een voorwerp te retourneren meegedeeld worden binnen tien dagen na ontvangst van de goederen. Wanneer een handelaar akkoord gaat met retournering dient hij het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug te storten.
Terminologie van het vak
Van de leden wordt verwacht dat zij met de gewoonten en terminologie van het vak vertrouwd zijn, die correct toepassen, en zich daarvoor verantwoordelijk weten.
Prijs
Leden zijn gehouden om voor al het materiaal dat ter verkoop wordt aangeboden, op professionele wijze de prijs vast te stellen, ongeacht of ze zaken doen met deskundigen of met leken.
Authenticiteit
Leden staan garant voor de authenticiteit van de objecten die zij aanbieden. Mocht worden vastgesteld dat een object niet echt is of de authenticiteit twijfelachtig is, dan wordt de verkoop ontbonden met volledige terugbetaling, tenzij anders wordt overeengekomen.
Een object waarvan is aangetoond dat het onecht is, of waarvan de authenticiteit twijfelachtig is, mag alleen opnieuw te koop worden aangeboden, wanneer alle gegevens hierover duidelijk worden vermeld.
Gestolen goederen
Leden mogen noch uit slordigheid noch met opzet handelen in gestolen goederen. Ze mogen objecten waarvan ze weten dat deze gestolen zijn, niet kopen, in voorraad houden of proberen te verkopen. Leden doen alle redelijke moeite om zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden goederen eigendom waren van de verkoper, en zij houden aantekening van hun aankopen.
Wanneer een boek schijnt of blijkt gestolen te zijn, is het de verantwoordelijkheid van het lid om contact te zoeken met de oorspronkelijke eigenaar. Leden doen alle mogelijke moeite om diefstal van objecten te verhinderen. Zij werken volledig samen met politie en justitie om gestolen waar terug te vinden, en daders aan te houden.
Vervoersschade
De verantwoordelijkheid voor schade of verlies tijdens het vervoer berust bij de afzender. Leden zijn verantwoordelijk voor het voorzichtig en passend behandelen, verpakken en verzenden van het materiaal, om er zo voor te zorgen dat het in dezelfde toestand de geadresseerde bereikt als dat het is verzonden.
Verkoopvoorwaarden
Het is gebruik dat boeken in catalogi, op websites en online databases, te koop worden aangeboden tegen een vaste prijs. Het aanbod is vrijblijvend. Betaling wordt vooruit verlangd, of – wanneer de kredietwaardigheid voldoende is vastgesteld – direct na ontvangst van de goederen dan wel binnen 30 dagen na rekeningdatum, indien zo overeengekomen is.
In het geval van een speciale aanbieding dient een koopoptie voor een afgesproken termijn te gelden. Iedere afwijking van deze algemeen aanvaarde voorwaarden moet uitdrukkelijk vermeld worden.
Bankkosten
De verkoper dient het volledige rekeningbedrag te ontvangen. De koper is verantwoordelijk voor alle douane- en bankkosten.
Bieding
Wanneer een lid een aanbod doet, geldt de geboden prijs voor een onmiddellijke koop of voor een duidelijk afgesproken termijn.
Duidelijke prijzen
Leden dienen in al het materiaal dat ze in een winkel of op een beurs te koop aanbieden, duidelijk de verkoopprijs te vermelden. Materiaal dat niet te koop is, dat gereserveerd is of dat nog in bewerking is, dient hiervan zichtbaar afgescheiden te zijn.
Zichtzending
Bij een levering ‘op zicht’ aan een potentiële koper dient vooraf duidelijk de bedenktijd afgesproken te worden. Wanneer deze termijn verstreken is en het materiaal is niet teruggestuurd, dan wordt het als verkocht beschouwd. Wanneer het materiaal wordt geretourneerd, dient de klant alle portokosten te betalen.
Een potentiële koper die goederen ‘op zicht’ of ‘in commissie’ aanvraagt, is hiervoor verantwoordelijke van het moment dat de goederen bij hem aankomen totdat hiervoor volledig is betaald. Deze verantwoordelijkheid strekt zich echter niet uit tot oorlogsschade of tot elk risico dat niet door een verzekering wordt gedekt.
Bestelling van meerdere artikelen
Wanneer een bestelling van meerdere artikelen niet geheel kan worden uitgevoerd omdat een deel hiervan niet meer leverbaar is, is dit geen grond om de hele bestelling te annuleren, tenzij dit bepaald is bij de bestelling.
Taxatie
Taxaties worden nauwgezet en gewetensvol uitgevoerd in de geest van de gedragscode. Zij strekken zich ook uit tot de verantwoordelijkheid van de de boekhandelaar tegenover de eigenaar van het materiaal.
Leden die taxaties aanbieden, worden geacht die taxaties te verrichten volgens het geldend recht, en volgens de lokale belastingbepalingen.
Veilingcommissie
Leden die van een klant opdracht krijgen om bij een openbare veiling te kopen, nemen hierbij ook de verantwoordelijkheid op zich om het te kopen object nauwgezet te onderzoeken. Zij mogen niet alleen afgaan op informatie van de inbrenger of de veilinghouder. Zij dienen bij de behandeling van commissies uiterst discreet te zijn, en elke belangentegenstelling vermijden.
Tenzij vóór de veiling anders is overeengekomen, wordt een commissiepercentage van 10% op de hamerprijs gehanteerd, en alleen bij succesvolle biedingen.
Omdat het voorkomt dat bij veilingen uiteenlopende commissiepercentages worden gebruikt, is het van belang dat deze vóór een veiling worden besproken en vastgesteld.
Behoud van het materiaal
Leden committeren zich om historisch materiaal intact te laten en om complete boeken en manuscripten niet op te breken.
Investeringsplannen
Leden wordt afgeraden om het gebruik van antiquarische en zeldzame boeken, en verwant materiaal voor investeringsdoeleinden te bevorderen.